خدمات آموزشی

مسئولیت این واحد در قالب معرفی محصولات و اطلاع رسانی چگونگی مصرف روغن ها به مشتریان تعریف شده است.

برخی وظایف این بخش در زیر امده است :

  • برگزاری جلسات آموزشی - توجیهی در کارخانجات جهت مدیران
  • برگزاری جلسات آموزشی مصرف محصولات در کارخانجات جهت اپراتورها
  • برگزاری سمینارهای آموزشی و دعوت از مدیران شرکت ها و مسئولین ذیربط