عملیات ماشین کاری - معدنی

روغن های پایه معدنی
روغن پایه های معدنی شامل دو گروه روغن های پارافینیک و نفتنیک که از تصفیه ی نفت خام به دست می آیند می باشند.

عملیات ماشین کاری - نیمه سینتاتیک

روغن نیمه سینتاتیک
روغن های حل شونده نیمه سینتاتیک ترکیبی از روغن پایه معدنی و مواد سینتاتیک هستند.