روغن های هیدرولیک

روغن هیدرولیک 220
روغن هیدرولیک 220 بهسان از روغن پایه معدنی و مکمل های مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت مناسبی در مقابل اکسیداسیون دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری می کند.
روغن هیدرولیک 150
روغن هیدرولیک 150 بهسان از روغن پایه معدنی و مکمل های مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت مناسبی در مقابل اکسیداسیون دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری می کند.
روغن هیدرولیک 100
روغن هیدرولیک 100 بهسان از روغن پایه معدنی و مکمل های مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت مناسبی در مقابل اکسیداسیون دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری می کند.
روغن هیدرولیک 68
روغن هیدرولیک 68 بهسان از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت خوبی در مقابل اکسیداسیون دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری میکند.
روغن هیدرولیک 46
روغن هیدرولیک 46 بهسان از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت خوبی در مقابل اکسیداسیون داشته و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری میکند
روغن هیدرولیک 32
روغن هیدرولیک 32 بهسان از روغن پایه معدنی و مکمل های مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت مناسبی در مقابل اکسیداسیون دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری می کند.
روغن هیدرولیک 22
روغن هیدرولیک 22 بهسان از روغن پایه معدنی و مکمل های مناسب به گونه ای تهیه شده است که ‏پایداری حرارتی بالا و مقاومت مناسبی در مقابل اکسیداسیون دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها ‏جلوگیری می کند.
روغن هیدرولیک 10
یک روغن هیدرولیک با کارایی بالا از روغن پایه پیشرفته و مجموعه ای از مکمل ها است که برای طیف گسترده ای از تجهیزات هیدرولیکی سنگین طراحی شده است.
روغن هیدرولیک ضدآتش
روغن های هیدرولیک مقاوم در برابر آتش روغن های با فرمولاسیون ویژه هستند که به سختی آتش می گیرند و حتی اگر در شرایط خاص آتش بگیرند به سرعت خاموش می شوند.