روغن های مقاوم

روغن مقاوم 220 روغنی سه منظوره ویژه ماشین ابزار (کشویی ، دنده و هیدرولیک) می باشد.
روغن مقاوم 150 روغنی سه منظوره ویژه ماشین ابزار (کشویی ، دنده و هیدرولیک) می باشد.
روغن مقاوم 68 - روغنی سه منظوره ویژه ماشین ابزار (کشویی ، دنده و هیدرولیک) می باشد.
روغن مقاوم 32 روغنی سه منظوره ویژه ماشین ابزار (کشویی ، دنده و هیدرولیک) می باشد.