روغن های انتقال حرارت

روغن انتقال حرارت
جهت مصرف در سیستم های انتقال حرارتی، با پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی می باشد.