روغن روانکار

روغن روانکار 40
روغن روانکار 40 جهت روانکاری دستگاهها و سطوح است. این روغن با ویسکوزیته بالا و کارایی مطلوب می تواند روانکاری مناسب را بوجود می آورد.
روغن روانکار 30
روغن روانکار 30 جهت روانکاری دستگاهها و سطوح است. این روغن با ویسکوزیته بالا و کارایی مطلوب می تواند روانکاری مناسب را بوجود می آورد.
روغن روانکار 10
روغن روانکار 10 جهت روانکاری دستگاهها و سطوح است. این روغن با ویسکوزیته بالا و کارایی مطلوب می تواند روانکاری مناسب را بوجود آورد.

روغن دنده و گیربکس

روغن دنده و گیربکس
این روغن یک نوع روغن ویژه جهت تست گیربکس می باشد.