دستگاه رفرکتومتر

رفرکتومتر
رفرکتومتری به معنی تعیین ضریب شکست گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف، به‌وسیله دستگاه رفرکتومتر است. می توان از این مشخصه، برای شناسایی مواد یا ارزیابی خلوص آن استفاده کرد.

کیت سختی سنج

کیت سختی سنج
توسط این نوع کیت، غلظت یون مورد نظر از طریق رنگ سنجی اندازه گیری می شود. مقدار معینی از معرفهای شیمیایی به نمونه اضافه می شوند.

کاغذ pH متر

کاغذ pH
در کاغذ pH مواد معرف یا شناساگر وجود دارند که در واکنش با اسید و باز تغییر رنگ می دهند و به گونه ای از این خاصیت تغییر رنگ در کاغذ تورنسل استفاده شده است که هر رنگ معرف یک pH می باشد.

جت میکسر

جت میکسر
این وسیله می تواند نیاز مصرف کنندگان را به استفاده از میکسر ها و وسایل های پرحجم جهت ترکیب روغن حل شونده با آب کاملا برطرف سازد.