روغن های عملیات اسپارک

روغن اسپارک
این روغن در حین عملیات اسپارک باعث شستشوی نقطه اسپارک و ایجاد صافی سطح بالا می گردد.