روغن های عملیات حرارتی سرد

روغن عملیات حرارتی سرد
روغن عملیات حرارتی سرد، روغنی با پایه معدنی است که به عنوان سیال خنک کننده در عملیات سختکاری فلزات با آلیاژهای آهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روغن های عملیات حرارتی گرم

روغن عملیات حرارتی گرم
روغن عملیات حرارتی گرم، روغنی با پایه معدنی است که به عنوان سیال خنک کننده در عملیات سختکاری فلزات با آلیاژهای آهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.